جمعه, 27 مهر 1397
عنوان : آگهی مزایده واگذاری 4 قطعه زمین تحت مالكیت خود در سطح شهر
کد خبر : ۳۶۴۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ 
ساعت : ۹:۲۴:۲۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره 1642-96/12/2 شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری 4 قطعه زمین تحت مالکیت خود در سطح شهر با شرایط ذیل به می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی 97/4/4  لغایت 97/4/14 می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/4/16 می باشد .

3- قیمت پایه فروش قطعه زمین شماره 220 واقع در جنب رستوران گلستان (متراژ  84/223 مترمربع) 11.192.000.000 ریال می باشد .

4- قیمت پایه فروش قطعه زمین شماره 221 واقع در جنب رستوران گلستان (متراژ  28/206 مترمربع) 10.726.560.000 ریال می باشد .

5- قیمت پایه فروش قطعه زمین شماره 222 واقع در جنب رستوران گلستان (متراژ  64/172 مترمربع) 10.013.120.000 ریال می باشد .

6- قیمت پایه فروش قطعه زمین باقیمانده 1524-اصلی واقع در جنب رستوران گلستان (متراژ  70/467 مترمربع) 17.772.600.000 ریال می باشد .

7- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 1.500.000.000  ریال بابت هر قطعه زمین واقع در جنب رستوران گلستان پیوست پیشنهادات گردد .

(چک جاری و سفته بانکی  و چک تضمین شده قابل قبول نمی باشد)

8- کلیه زمین ها بصورت برگ واگذاری به افراد برنده واگذار شده و هزینه ثبت و صدور سند برعهده برنده مزایده خواهد بود .

9-ملاک پرداخت مبلغ از طرف برنده متراژ زمین در زمان تحویل و منوط به صورتجلسه تحویل زمین می باشد .

10- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

11-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

12-متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از زمان شروع تا پایان وقت اداری تاریخ 97/4/14 به واحد املاک شهرداری مراجعه نمایند .

13- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%

وریا وثوقی

 شهردار بانهبازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0