پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جغرافیای شهر

جغرافیای بانه

شهرستان بانه در منطقه اي كوهستاني وجنگلي در غرب استان كردستان واقع شده است. بر طبق آمار سال 1390جمعيت بانه در نقاط شهری 90304 نفر و در مناطق غیر  شهری 42261 نفرومساحت آن ۵۵۵۰ كيلومتر مربع مي باشد . اين شهرستان از شمال به ارتفاعات گورگ واز شرق به خور خوره واز غرب به جلگه منطقه شلير وقزلجه واز جنوب به ارتفاعات بين دره شلير و بانه محدود مي شود . طول جغرافيائي بانه۴۵ درجه و۵۳ دقيقه وعرض ۳۵ درجه و۵۹ دقيقه است.

شهر بانه دور تا دور بوسيله كوههاي آربه با، جنيره ، با بوس، ره شه قه لات، دوزين وارتفاعات سليمان بيگ محصور است. ارتفاع بعضي از كوههاي بانه به شرح زير است:

  • كوه ره شه قه لات به ارتفاع ۲۳۶۸ متر از سطح دريا

  • گردنه خان به ارتفاع ۲۱۹۶ متر از سطح دريا

  • كوه كوته ره ش واقع در دهستان ننور به ارتفاع ۲۸۴۲ متر از سطح دريا وگودترين محل آن ده وشتر مل به ارتفاع ۱۹۲۵ متر از سطح دريا

  • كوه سور كيو به ارتفاع۲۲۲۹ متر از سطح دريا واقع در پشت آربه با وگودترين نقطه آن ده دونيس با ارتفاع ۱۱۲۰ متر از سطح دريا

  • كوه كاگر در دهستان آلوت به ارتفاع ۲۰۵۲ متر از سطح دريا

  • كوه دو سره در دهستان نمشير به ارتفاع ۲۳۳۹ متر از سطح دري

  •  

  • بانه زمستان سرد و تابستان معتدل دارد. اختلاف درجه هوا از بيست درجه زير صفر تا سي وشش درجه بالاي صفر است. ميزان بارندگي سالانه آن به مقدار ٩۲۱ ميليمتر ميباشد كه مي توان گفت در حد مطلوبي قرار دارد، اما نظر به اينكه آبهاي بانه سطحي وجاري بوده بارندگي سالانه آن به ميزان بسيار كمي ذخيره شده و مردم شهر اغلب در فصول كم بارش با كمبود شديد آب مواجه هستند. لذا به منظور مهار اين وضعيت اخيراً دولت اقدام به احداث سد مخزني بر روي رود بانه در قسمت پنج كيلومتري شمال شرقي شهر نموده است.

 


V5.4.0.0