پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

درباره شورای اسلامی شهر

شورا ها و چالش های فرارو

                                                                                                                          

 

سابقه تشکیل شوراهای شهر در ایران به زمان شکل گیری بلدیه ( شهرداری ) بر می گردد که سابقه ای بیش از صد سال دارد . لیکن علیرغم این سابقه طولانی فراز و نشیبهای این نهاد مردمی در طول زمان موجب شده تا شوراهای شهر در فضای بیم و امید قدم در مسیر آینده بگذارند .

اگر چه با تشکیل شوراها بعنوان طلیعه حاکمیت اراده مردمی یکی از مهمترین اصول قانون اساسی تحقق پذیرفت و زمینه برای ورود منتخبین مردم به عرصه های مدیریتی شهر ها هموار و بستری برای مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و به عبارتی حکومت مردم بر مردم فراهم گردید ، و نیز علیرغم تأکید اصل 100 قانون اساسی بر پیشبرد برنامه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، عمرانی و رفاهی از طریق همکاری مردم بعنوان وظیفه مهم شوراها ، متأسفانه هنوز گامی جدی و مؤثر برای تحقق مدیریت واحد شهری بعنوان پیش نیاز مدیریت شورایی موفق و کارآمد برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانونی و اجرایی و مقاومت برخی سازمانها و دستگاه های اجرایی مواجه می باشند . به عبارتی شوراها بعنوان یک نهاد مردمی هنوز جایگاه واقعی خود را بدست نیاورده و آنچنان که باید از حمایتهای سایر نهادهای تصمیم گیرنده در امور شوراها بهره مند نیستند و گویی در این راه به شوراها به چشم یک رقیب نگریسته می شود تا نهاد مردمی و بازوی اجرایی که تلاش می کند در قالب همکاری با سایر دستگاههای اجرایی و مرتبط در اداره امور شهرها با یکدیگر مشارکت فعال داشته باشند . ناهماهنگی و عدم همکاری دستگاه های اجرایی و ادارات خدمات رسان با شورا سبب شده تا علاوه بر ایجاد خلل در کار شورا ، شهرداری نیز از بابت این ناهماهنگی ها متحمل خسارات هنگفت و عدم توانایی اجرای برنامه های عمرانی و خدماتی خود وفق تصمیم گیری های قبلی و برنامه های پیش بینی شده گردد . برابر بند 32 ماده 71 قانون وظایف شوراهای اسلامی شهرها ادارات خدمات رسان موظف هستند برنامه سالانه خود را به شورا ارائه نمایند که متأسفانه هنوز هم با گذشت بیش از ده سال از تشکیل شورا ها به معنای واقعی ، ادارات خدمات رسان نه تنها به این مهم وقعی ننهاده بلکه در سایر زمینه ها نیز از همکاری با این نهاد مردمی کوتاهی می کنند . با ادامه این وضعیت شوراها عملاً به نهادی غیر مؤثر و اضافی در مدیریت شهری تبدیل شده و به جای نظارت شورا بر دستگاه های اجرایی مرتبط در امور شهر ، دستگاهای اجرایی ناظر بر شوراها محسوب می شوند .

لذا لازم است وظیفه نظارتی شوراها افزایش و حدود و اختیارات آنان متناسب با آنچه در قانون آمده بسط و گسترش یابد و این مهم که نیاز به حمایت ، پشتیبانی و توجه در زمینه های مختلف قانونی ، سیاسی و مدیریتی دارد به مرحله اجرا درآید .                                                                                                    


V5.4.0.0