مشخصات عمومی
کد: 12081 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: رنگ آمیز ی خطوط معابر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهی فراخوان رنگ آمیزی خطوط معابر(مرحله اول ، نوبت اول)

شهرداری بانه به استناد مجوز شماره 1588-96/11/21 شورای محترم اسلامی شهر بانه عملیات خط کشی و رنگ آمیزی خطوط معابر اصلی سطح شهر را از طریق این آگهی به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید که از تاریخ چاپ آگهی تا مورخه 97/6/27 نسبت به دریافت اسناد از واحد پیمان رسیدگی و تحویل پیشنهاد ها به واحد حراست شهرداری بانه تا تاریخ 97/7/3 اقدام نمایید.


                                                                                                      وریا وثوقی 
                                                                                                   شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/06/12 مهلت دریافت اسناد: 1397/06/12
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/06/12 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/06/12
تاریخ انقضاء: 1397/06/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0