مشخصات عمومی
کد: 911 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری 12 باب مغازه واقع در طبقات مجتمع تجاری بهشت بانه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مزایده مرحله دوم


در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 911-10/5/95 و 238-23/2/97 و 375-97/3/19  شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری 12 باب مغازه واقع در طبقات مجتمع تجاری بهشت بانه و یک محل کارواش و یک مغازه همکف شهرداری به صورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 97/6/15لغایت 97/6/26 می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/6/27می باشد .

3- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 5 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .

4- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 68 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .

5- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 336 طبقه اول از قرار ماهیانه 11.000.000 ریال می باشد .

6- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 257 طبقه  اول از قرار ماهیانه 3.000.000 ریال می باشد .

7- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 259 طبقه اول از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد .

8- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 268 طبقه اول از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .

9- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 389 طبقه دوم از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .

10- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 366 طبقه دوم از قرار ماهیانه 2.500.000 ریال می باشد .

11- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 390 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.000.000 ریال می باشد .

12- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 392 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.000.000 ریال می باشد .

13- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 393 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.000.000 ریال می باشد .

14- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 374 طبقه دوم از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد .

15- قیمت پایه اجاره مغازه همکف شهرداری  از قرار ماهیانه 12.000.000 ریال می باشد .

16- قیمت پایه اجاره محل کارواش محوطه پایانه از قرار ماهیانه 10.000.000 ریال می باشد .

17- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال بابت هر باب مغازه طبقه زیرزمین  پیوست پیشنهادات گردد .

18- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال بابت هر باب مغازه طبقه اول  پیوست پیشنهادات گردد .

19- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال بابت هر باب مغازه طبقه دوم  پیوست پیشنهادات گردد .

20- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال بابت اجاره محل کارواش پایانه پیوست پیشنهادات گردد .

21- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال بابت اجاره مغازه همکف شهرداری پیوست پیشنهادات گردد .

(چک جاری و سفته بانکی  و چک تضمین شده قابل قبول نمی باشد)

22-برندگان مزایده ملزم به ارائه اجاره شش ماه قیمت پیشنهادی خود به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شهرداری می باشند .

23-برنده مزایده محل کارواش محوطه پایانه ملزم به تأمین آب و پرداخت هزینه های جانبی می باشد .

24-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد .

25- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم  برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

26-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

27- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

                       وریا وثوقی

                       شهردار بانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/06/17 مهلت دریافت اسناد: 1397/06/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/06/17 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/06/17
تاریخ انقضاء: 1397/06/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0