مشخصات عمومی
کد: 595 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری 1 باب مغازه پاساژ بهشت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مزایده مرحله اولدر اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 911-10/5/95 و 238-23/2/97 و 375-97/3/19  شورای اسلامی شهر ،  این اداره درصدد واگذاری 1 باب مغازه واقع در طبقه اول مجتمع تجاری بهشت بانه به صورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 97/6/15  لغایت 97/6/26 می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/6/27 می باشد .

3- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 230 طبقه اول از قرار ماهیانه 11.000.000 ریال می باشد .

4- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال پیوست پیشنهادات گردد .

 (چک جاری و سفته بانکی  و چک تضمین شده قابل قبول نمی باشد)

5-برندگان مزایده ملزم به ارائه اجاره شش ماه قیمت پیشنهادی خود به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شهرداری می باشند .

6-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد .

7- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم  برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

9- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

                                                                            وریا وثوقی      
                                                                                        شهردار بانه


توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/06/17 مهلت دریافت اسناد: 1397/06/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/06/17 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/06/17
تاریخ انقضاء: 1397/06/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0