مشخصات عمومی
کد: 12677 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری 1 باب مغازه پاساژ بهشت طبقه اول وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهی مزایده مرحله اول 

در اجرای ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره 911-1395/5/10 و 97/2/23 شورای اسلامی شهر ، این اداره درصدد واگذاری 1 باب مغازه واقع در طبقه اول مجتمع تجاری بهشت بانه به صورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:
شرایط مزایده :
1-مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ انتشار این آگهی 97/6/24 تا تاریخ 97/7/7 میباشد
2-تاریخ بازگشایی پاکت مورخ 97/7/8 می باشد.
3-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 230 طبقه اول از قرار ماهیانه 11.000.000 ریال میباشد.
4-صمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000 ریال پیوست پیشنهاد میگردد.


(چک جاری و سفته بانکی و چک تضمین قابل قبول نمیباشد.)

5-برندگان مزایده ملزم به ارائه اجاره شش ماه قیمت پیشنهادی خود به عنوان ضمانت نامه حسن انجام حسن انجام تعهدات میباشد.
6-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد.
7-در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد شد.
8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
9- هزینه چاپ و آگهی و تشریفات قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

وریا وثوقی - شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/06/24 مهلت دریافت اسناد: 1397/06/24
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/06/24 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/06/24
تاریخ انقضاء: 1397/06/24
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0