مشخصات عمومی
کد: 18 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری 31 باب مغازه واقع در طبقات مختلف مجتمع تجاری بهشت و آفتاب درخشان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 911-10/5/95 و 238-23/2/97 و 375-19/3/97 و 768-11/6/97  شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری 31 باب مغازه واقع در طبقات مختلف مجتمع تجاری بهشت و آفتاب درخشان به صورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 7/7/97  لغایت 17/7/97 می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 18/7/97 می باشد .

مجتمع تجاری بهشت :

3- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 5 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

4- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 100 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

5- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 126 طبقه همکف از قرار ماهیانه 14.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

6- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 179 طبقه همکف از قرار ماهیانه 17.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

7- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 184 طبقه همکف از قرار ماهیانه 20.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

8- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 205 طبقه همکف از قرار ماهیانه 22.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

9- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 250 طبقه اول از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

10- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 257 طبقه اول از قرار ماهیانه 3.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

11- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 259 طبقه اول از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

12- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 273 طبقه اول از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

13- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 277 طبقه اول از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

14- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 286 طبقه اول از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

15- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 293 طبقه اول از قرار ماهیانه 6.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

16- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 294 طبقه اول از قرار ماهیانه 9.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

17- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 299 طبقه اول از قرار ماهیانه 10.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

18- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 331 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

19- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 336 طبقه دوم از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

20- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 373 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

21- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 385 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

22- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 389 طبقه دوم از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

23- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 366 طبقه دوم از قرار ماهیانه 2.500.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

24- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 390 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

25- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 392 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

26- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 393 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

27- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 374 طبقه دوم از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

28- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 402 طبقه دوم از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

29- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 407 طبقه دوم از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

30- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 415 طبقه دوم از قرار ماهیانه 5.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

مجتمع تجاری آفتاب درخشان :

31- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 142 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 10.000.000 ریال می باشد .

32- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 238 طبقه همکف از قرار ماهیانه 14.000.000 ریال می باشد .

33- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 315 طبقه اول از قرار ماهیانه 7.000.000 ریال می باشد .

34- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت که مرحله سه می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

35- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه طبقه زیرزمین پاساژ بهشت که مرحله یک می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

36- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 100.000.000  ریال بابت هر باب مغازه طبقه همکف پاساژ بهشت که مرحله یک می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

37- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه طبقه اول پاساژ بهشت که مرحله یک می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

38- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه طبقه دوم پاساژ بهشت که مرحله یک می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

39- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ آفتاب درخشان پیوست پیشنهادات گردد .

 (چک جاری و سفته بانکی  و چک تضمین شده قابل قبول نمی باشد)

40-برندگان مزایده ملزم به ارائه اجاره شش ماه قیمت پیشنهادی خود به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شهرداری می باشند .

41-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد .

42- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم  برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

43-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

44- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

                       وریا وثوقی

                         شهردار بانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/07/04 مهلت دریافت اسناد: 1397/07/04
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/07/04 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/07/04
تاریخ انقضاء: 1397/07/04
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0