مشخصات عمومی
کد: 33 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: امور خدمات شهری وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
شهرداری بانه به استناد بند 5 آیین نامه شهرداری و بخشنامه بودجه شهرداری ها در سال 97 و تصویب نامه شماره 38326/ت  مورخ 81/9/5 هیئت وزیران در نظر دارد انجام کلیه امورات خدمات شهری را که شامل رفت و روب سطح شهر، جمع آوری زباله و غیره را به صورت حجمی به شرکت های صلاحیت دار در امور خدمات شهری از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.
لذا کلیه شرکت های خدماتی بخش خدمات شهری صلاحیت دار میتوانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز کاری تا تاریخ 97/8/23  به واحد پیمان رسیدگی شهرداری مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نماید.

شرایط عمومی شرکت در مناقصه:
1- متقاضیان میبایستی کلیه فرم های مناقصه را از واحد پیمان رسیدگی شهرداری دریافت و ضمیمه مدارک خود نمایند.
2-قیمت پایه مناقصه 2/500/000/000ریال میباشد.
3-سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال میباشد.
4-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار میباشد.
5-شرکت کنندگان بایستی از شرکت های معتبر و دارای صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
 باشد.
6-پیشنها واصله راس ساعت 10 صبح مورخ 97/8/24 در حضور اعضای کمیسیون مناقصه در شهرداری مفتوح و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد میباشد.
7-برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت 1 هفته نسبت به عقد قرار داد اقدام نماید و در غیراین صورت سپرده آن ضبط خواهد شد.
8-سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا عقد قرار داد با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد و اگر برندگان به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نباشند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9-به تقاضای مخدوش و مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-مناقصه فوق مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی می باشد.
11-هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

وریاوثوقی - شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/08 مهلت دریافت اسناد: 1397/08/08
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/08/08 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/08/08
تاریخ انقضاء: 1397/08/08
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0