مشخصات عمومی
کد: 55 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 911-95/5/10و 238-97/2/23و 375-97/3/19و 768-97/6/11و  991-97/7/28شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت ، آفتاب درخشان +پارکینگ ، خدری و خدری زاده به صورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 97/8/19  لغایت 97/8/29می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/9/1 می باشد .

مجتمع تجاری بهشت :

3- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 5 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 4)

4- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 11 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 6.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

5- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 12 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 6.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

6- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 35 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 6.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

7- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 41 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 6.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

8- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 50 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

9- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 67 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 7.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

10- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 71 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 9.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

11- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 76 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 5.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

12- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 103 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 7.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

13- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 109 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 6.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

14- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 121 طبقه همکف از قرار ماهیانه 10.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

15- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 157 طبقه همکف از قرار ماهیانه 15.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

16- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 159 طبقه همکف از قرار ماهیانه 20.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

17- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 170 طبقه همکف از قرار ماهیانه 12.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

18- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 173 طبقه همکف از قرار ماهیانه 20.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

19- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 178 طبقه همکف از قرار ماهیانه 12.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

20- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 179 طبقه همکف از قرار ماهیانه 10.000.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

21- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 214 طبقه اول از قرار ماهیانه 20.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

22- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 233 طبقه اول از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

23- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 250 طبقه اول از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

24- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 254 طبقه اول از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

25- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 259 طبقه اول از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد .(مرحله 4)

26- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 273 طبقه اول از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

27- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 277 طبقه اول از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

28- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 286 طبقه اول از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

29- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 293 طبقه اول از قرار ماهیانه 6.500.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

30- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 308 طبقه اول از قرار ماهیانه 7.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

31- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 327 طبقه اول از قرار ماهیانه 6.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

32- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 331 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.500.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

33- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 336 طبقه دوم از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 4)

34- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 340 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

35- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 344 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

36- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 345 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

37- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 350 طبقه دوم از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

38- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 353 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

39- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 354 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

40- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 356 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

41- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 358 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

42- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 366 طبقه دوم از قرار ماهیانه 2.500.000 ریال می باشد .(مرحله 4)

43- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 370 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

44- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 373 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

45- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 374 طبقه دوم از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

46- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 379 طبقه دوم از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

47- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 382 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

48- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 385 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.000.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

49- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 389 طبقه دوم از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 4)

50- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 390 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.000.000 ریال می باشد .(مرحله 4)

51- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 392 طبقه دوم از قرار ماهیانه 3.000.000 ریال می باشد .(مرحله 4)

52- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 393 طبقه دوم از قرار ماهیانه 4.000.000 ریال می باشد .(مرحله 4)

53- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 402 طبقه دوم از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

54- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 407 طبقه دوم از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

مجتمع تجاری آفتاب درخشان :

55- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 113 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 9.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

56- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 121 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

57- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 123 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

58- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 126 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 9.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

59- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 141 طبقه زیرزمین از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

60- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 202 طبقه همکف از قرار ماهیانه 16.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

61- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 203 طبقه همکف از قرار ماهیانه 15.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

62- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 208 طبقه همکف از قرار ماهیانه 14.000.000 ریال می باشد . (مرحله 2)

63- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 238 طبقه همکف از قرار ماهیانه 14.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

64- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 239 طبقه همکف از قرار ماهیانه 16.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

    پارکینگ آفتاب درخشان

65-محل اجاره 3 طبقه پارکینگ آفتاب درخشان به مبلغ 60.000.000 ریال می باشد .

مجتمع تجاری خدری :

66- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 16 طبقه اول از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

67- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 17 طبقه اول از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

68- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 18 طبقه اول از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

69- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 20 طبقه اول از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

70- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 21 طبقه اول از قرار ماهیانه 4.500.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

مجتمع تجاری خدری زاده  :

71- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 42 طبقه اول از قرار ماهیانه 2.500.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

72- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 55 طبقه اول از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

73- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 56 طبقه اول از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

ضمانت نامه :

74- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه زیرزمین می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

75- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 100.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه همکف می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

76- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه اول و دوم می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

77- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ آفتاب درخشان پیوست پیشنهادات گردد .

78- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 150.000.000  ریال بابت پارکینگ پاساژ آفتاب درخشان پیوست پیشنهادات گردد .

79- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 30.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ خدری و خدری زاده پیوست پیشنهادات گردد .

(چک جاری و سفته بانکی و چک تضمین شده قابل قبول نمی باشد)

80-برندگان مزایده ملزم به ارائه اجاره شش ماه قیمت پیشنهادی خود به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شهرداری می باشند .

81-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد .

82- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم  برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

83-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

84- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%ف8.14

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/20 مهلت دریافت اسناد: 1397/08/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/08/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/08/20
تاریخ انقضاء: 1397/08/20
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0