مشخصات عمومی
کد: 16665 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه اجاره ماشین آلات وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهی مناقصه (مرحله اول نوبت دوم)

شهرداری بانه به استناد مجوز شماره 97/8/24-1082 شورای اسلامی شهر بانه در نظر دارد اجاره ماشین آلات مشروحه ذیل را از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای سوابق رزومه کاری همچنین توان ماشین آلات می باشد انجام نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ 97/9/12 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از  واحد پیمان و رسیدگی و تحویل پیشنهاد ات به واحد حراست تا مورخه 97/9/15  اقدام نمائید.

ماشین آلات مورد نیاز:
گریدر:2 دستگاه
لودر 90 :چهار دستگاه
بیل مکانیکی:سه دستگاه


وریا وثوقی - شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/29 مهلت دریافت اسناد: 1397/08/29
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/08/29 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/08/29
تاریخ انقضاء: 1397/08/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0