مشخصات عمومی
کد: 44 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری مغازه های مجتمع تجاری بهشت بانه و آفتاب درخشان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
                                                                                                  آگهی مزایده نوبت اول 

در اجرای ماده 5 آئین نامه شهرداری ها و مجوز شماره 238 - 97/2/23 و 375-97/3/19 و 97/6/11 و 991-97/7/28 شورای اسلامی شهر: این اداره در صدد واگذاری مغازه های مجتمع تجاری بهشت بانه و آفتاب درخشان به صورت اجاره  با شرایط ذیل به اشخاص می باشد.:

مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی 97/9/10 لغایت 97/9/20 می باشد.
  
2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/9/22 می باشد.

3-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 103 طبقه زیر زمین پاساژ بهشت از قرار ماهیانه 7/000/000 میباشد(مرحله 2)

4-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 121 طبقه اول پاساژ بهشت از قرارداد ماهیانه 10/000/000 می باشد.(مرحله 2)

5-قیمت اجاره مغازه شماره 148 طبقه همکف پاساژ بهشت از قرار ماهیانه 20/000/000 میباشد(مرحله 1)

6-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 159 طبقه همکف پاساژ بهشت از قرار ماهیانه 20/000/000 ریال میباشد(مرحله 2)

7-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 214 طبقه همکف پاساژ بهشت از قرار ماهیانه 20/000/000 میباشد(مرحله 2)

8-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 277 طبقه اول پاساژ بهشت از قرار ماهیانه 6/000/000 میباشد(مرحله 3)

9-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 308 طبقه اول پاساژ بهشت از قرار ماهیانه 7/000/000 میباشد(مرحله 2)

10-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 227 طبقه همکف پاساژ آفتاب درخشان از قرار ماهیانه 20/000/000  میباشد(مرحله 3)

11-ضمانت نامه شرکت در مزایده مبلغ 100/000/000 ریال بابت هر مغازه طبقه همکف پاساژ بهشت پیوست پیشنهادات گردد.

12--ضمانت نامه شرکت در مزایده مبلغ 40/000/000 ریال بابت هر مغازه طبقه زیر زمین ، اول و دوم پاساژ بهشت پیوست پیشنهادات گردد.

13--ضمانت نامه شرکت در مزایده مبلغ 40/000/000 ریال بابت هر مغازه طبقه  پاساژ آفتاب درخشان پیوست پیشنهادات گردد.

(چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمیباشد)

14-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی میباشد..

15-در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت به نفع این اداره ضبط میگردد.

16-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

17-هزینه چاپ و آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود .
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/19 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/19 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/19
تاریخ انقضاء: 1397/09/19
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0