مشخصات عمومی
کد: 44 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری بوفه و سرویس بهداشتی واقع در شهرک جهاد وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره 411-96/4/24 شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری بوفه و سرویس بهداشتی واقع در شهرک جهاد بصورت اجاره به شرح ذیل می باشد :

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی 97/9/24  لغایت  97/9/4 می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/9/5 می باشد .

3- قیمت اجاره ماهانه بوفه و سرویس بهداشتی طبق نظریه کارشناسی 10.000.000 ریال می باشد .

4- هزینه تعمیرات و نگهداری سرویس بهداشتی برعهده مستأجر می باشد .

5- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 30.000.000 ریال پیوست پیشنهادات گردد .

(چک جاری و سفته بانکی  و چک تضمین شده قابل قبول نمی باشد)

6- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

7-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

8-متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از زمان شروع تا پایان وقت اداری تاریخ 27/9/97 به واحد املاک شهرداری مراجعه نمایند .

10- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

وریا وثوقی

                                                                                                     شهردار بانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/25 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/25
تاریخ انقضاء: 1397/09/25
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0