مشخصات عمومی
کد: 14 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری محل استقرار ترامبولین واقع در پارک شهرک توحید وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره 1095-96/8/9شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری محل استقرار ترامبولین واقع در پارک شهرک توحید به صورت اجاره به مدت 2 سال شرایط ذیل به اشخاص می باشد.

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 97/9/24  لغایت 97/10/4می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/10/5می باشد .

3- قیمت اجاره ماهانه محل استقرار ترامبولین طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 3.500.000 می باشد.

4- پیوست مدارک مهارت اپراتوری وسایل تفریحی الزامی می باشد .

5- برنده مزایده مؤظف به ارائه گواهی استاندارد وسایل شهربازی حین قرارداد اجاره می باشد .

6- ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده به مبلغ 20.000.000 ریال می باشد .

(چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمی باشد)

14-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد .

15- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

16-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

17- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%ف9.12

                                                                                                                                          وریا وثوقی

                                                                                                                      شهردار بانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/25 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/04
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/04 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/05
تاریخ انقضاء: 1397/10/05
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0