مشخصات عمومی
کد: 338 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره و 238-97/2/23و 375-97/3/19 و 768-97/6/11و 991-97/7/28شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت به صورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 97/9/24لغایت 97/10/4می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/10/5 می باشد .

مجتمع تجاری بهشت :

3- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 141 طبقه همکف از قرار ماهیانه 13.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

4- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 250 طبقه اول از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

5- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 402 طبقه دوم از قرار ماهیانه5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

6- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 407 طبقه دوم از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

7- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 173 طبقه همکف از قرار ماهیانه 20.00.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

 

ضمانت نامه :

75- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 100.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه همکف می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

76- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه اول و دوم می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

 (چک جاری و سفته بانکی و چک تضمین شده قابل قبول نمی باشد)

80-برندگان مزایده ملزم به ارائه اجاره شش ماه قیمت پیشنهادی خود به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شهرداری می باشند .

81-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد .

82- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم  برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

83-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

84- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%

 

                          وریا وثوقی

                                                                                                                                                                        شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/25 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/25
تاریخ انقضاء: 1397/09/25
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0