مشخصات عمومی
کد: 14 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: واگذاری کلیه امورات فضای سبز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

شهرداری بانه به استناد بند 5 آیین نامه مالی شهرداری و بخشنامه بودجه شهرداری ها در سال 97 و تصویب نامه شماره 38326/ت27506 مورخ 81/9/5 هیئت وزیران در نظر دارد انجام کلیه امورات فضای سبز را که شامل حفظ و نگهداری فضای سبز را به صورت حجمی به شرکتای صلاحیت دار در امور حفظ و نگهداری فضای سبز از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.

لذا کلیه شرکتهای خدماتی بخش حفظ و نگهداری فضای سبز صلاحیت دار میتوانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز کاری تا تاریخ97/11/18 به واحد پیمان و رسیدگی شهرداری مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نماید.

شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

--متقاضیان میبایستی کلیه فرم های مناقصه را از واحدپیمان رسیدگی شهرداری دریافت و ضمیمه مدارک خود نمایند.

-قیمت پایه مناقصه2/5000/000/000 ریال میباشد.

-سپرده شرکت در مناقصه 750/000/000 ریال میباشد.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

-شرکت کنندگان بایستی از شرکت های معتبر و دارای صلاحیت از اداره تعاون کار ، رفاه و اجتماعی باشد.

6پیشنهاد واصله راس ساعت 10 صبح مورخ 97/11/21در حضور اعضای کمیسیون مناقصه در شهرداری مفتوح و قرائت خواهد شد و حضورپیشنهاددهندگان در جلسه آزاد میباشند.

7-برنده مناقصه باید مدت یک هفته نسبت به عقد قرار داد اقدام نماید و در غیر این صورت سپرده آن ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد.

- سپرده نفرات اول، دوم، سوم  تا عقد قرارداد به برنده مناقصه مسترد نخواهد شد و اگر برندگان به ترتیب نفر اول، دوم، سوم حاضر به عقد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- مدت زمان قرارداد شش ماهه واز تاریخ 98/2/1 لغایت 98/7/30 می باشد.

- به تقاضای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

- مناضصه ی فوق مشمول قانون منع مداخله کارکنان  دولت در معاملات دولتی می باشد

-هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقضه می باشد.

 

وریاوثوقی -شهردار بانه


توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/25 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/09 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/11
تاریخ انقضاء: 1397/12/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0