شنبه, 2 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: 88 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری مغازه های مجتمع تجاری بهشت و پارکینگ طبقاتی بهشت بانه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره 768-11/6/97 ، 862-20/7/96  و 1029-7/8/97 شورای اسلامی شهر ، این اداره درصدد واگذاری مغازه  های مجتمع تجاری بهشت و پارکینگ طبقاتی بهشت بانه به صورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 13/11/97  لغایت 25/11/97 می باشد .

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 27/11/97 می باشد .

3- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 21 از قرار ماهیانه 7.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

4- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 115 از قرار ماهیانه 4.500.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

5- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 159 از قرار ماهیانه 20.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

6- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 211 از قرار ماهیانه 17.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

7- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 336 از قرار ماهیانه 3.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

8- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 393 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

9- قیمت پایه اجاره پارکینگ طبقاتی بهشت از قرار ماهیانه 38.000.000 ریال می باشد. (مرحله 1)

9- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 30.000.000  ریال بابت هر باب مغازه طبقه زیرزمین و اول پاساژ بهشت پیوست پیشنهادات گردد.

10- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 100.000.000  ریال بابت هرباب مغازه طبقه همکف پاساژ بهشت پیوست پیشنهادات گردد .

11- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 150.000.000  ریال بابت پارکینگ طبقاتی پاساژ بهشت پیوست پیشنهادات گردد .

 (چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمی باشد)

14-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد .

15- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

16-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

17- برنده مزایده ملزم به ارائه چک تخلیه به شهرداری می باشد .

17- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%

                                                                                                                             وریا وثوقی-شهردار بانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/14 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/11/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/27
تاریخ انقضاء: 1397/11/27
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0