شنبه, 2 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: 44 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: مزایده واگذاری مغازه های بهشت و طنین و آفتاب درخشان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 991-97/7/28و 768-97/6/11و  862-96/7/20و 1029-97/8/7 شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت ، آفتاب درخشان ، پاساژ طنین و پارکینگ طبقاتی آفتاب درخشان به صورت اجاره به مدت 2 سال با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 97/12/4لغایت 97/12/14می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/12/15می باشد .

مجتمع تجاری بهشت :

3- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 71 از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

4- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 109 از قرار ماهیانه 6.500.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

5- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 159 از قرار ماهیانه 20.000.000 ریال می باشد .(مرحله 4)

6- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 211 از قرار ماهیانه 17.000.000 ریال می باشد .(مرحله 2)

7- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 233 از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 3)

8- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 312 از قرار ماهیانه 7.500.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

9- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 314 از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

10- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 318 از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

11- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 331 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

12- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 389 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

13- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 390 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

14- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 392 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

15- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 393 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد .(مرحله 1)

مجتمع تجاری آفتاب درخشان :

16- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 121 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد . (مرحله 2)

17- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 123 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد . (مرحله 2)

18- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 124 از قرار ماهیانه 9.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

19- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 126 از قرار ماهیانه 9.000.000 ریال می باشد . (مرحله 2)

20- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 141 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد . (مرحله 2)

21- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 202 از قرار ماهیانه 16.000.000 ریال می باشد . (مرحله 2)

22- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 238 از قرار ماهیانه 14.000.000 ریال می باشد . (مرحله 2)

پاساژ طنین

23- قیمت پایه اجاره مغازه پاساژ طنین از قرار ماهیانه 1.000.000 ریال می باشد . (مرحله 1)

پارکینگ طبقاتی آفتاب درخشان :

23- محل اجاره 3 طبقه پارکینگ پاساژ آفتاب درخشان از قرار ماهیانه 60.000.000 ریال می باشد . (مرحله 2)

ضمانت نامه :

74- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 30.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه زیرزمین می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

75- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 60.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه همکف می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

76- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه اول می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

76- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 15.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه دوم می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

74- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ آفتاب درخشان طبقه زیرزمین می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

74- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 60.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ آفتاب درخشان طبقه همکف می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

79- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 10.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ طنین پیوست پیشنهادات گردد .

79- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 150.000.000  ریال بابت پارکینگ طبقاتی آفتاب درخشان پیوست پیشنهادات گردد .

(چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمی باشد)

80-برندگان مزایده ملزم به ارائه اجاره شش ماه قیمت پیشنهادی خود به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شهرداری می باشند .

81-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد .

82- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم  برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

83-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

84- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%ف12.2

 

                       وریا وثوقی

                              شهردار بانه

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/02 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/02
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/02 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/02
تاریخ انقضاء: 1397/12/02
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0