شنبه, 2 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: 1588 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی فراخوان رنگ آمیزی خطوط معابر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهی فراخوان  رنگ آمیزی خطوط معابر    

   شهرداری بانه به استناد مجوز شماره 1588-96/11/21شورای محترم اسلامی شهر بانه عملیات خط کشی و رنگ آمیزی خطوط معابر اصلی سطح شهر را از طریق این آگهی به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید که از تاریخ چاپ آگهی  تا مورخه 97/12/23نسبت به دریافت اسناد مناقصه از واحد پیمان و رسیدگی و تحویل پیشنهادها به واحد حراست شهرداری بانه تا تاریخ 97/12/25اقدام نمایند

 

 

وریا  وثوقی

شهردار بانه

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/08 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/23
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/23 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/25
تاریخ انقضاء: 1397/12/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0