شنبه, 2 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: 38326 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تامین نیرو وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

   شهرداری بانه به استناد بند 5آیین نامه مالی شهرداری و بخشنامه بودجه شهرداری ها در سال 97 و تصویب نامه شماره 38326/ت27506 مورخ 81/9/5هیئت وزیران  در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه تامین 40نفر نیروی انسانی اقدام نماید 0

ردیف

موضوع

مرحله

مبلغ پایه (ریال )

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)
648/000/000

1

تأمین نیروی انسانی(خدماتی-عمرانی)

اول

1/080/000/000

لذا کلیه شرکتهای خدماتی صلاحیت دار میتوانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز کاری تا تاریخ 97/12/25به واحد پیمان و رسیدگی شهرداری مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نماید 0

1-  متقاضیان میبایستی کلیه فرمهای مناقصه را از واحد پیمان و رسیدگی شهرداری دریافت و ضمیمه مدارک خو د نمایند0

2-  قیمت پایه مناقصه 1.080.000.000ریال میباشد

3-  سپرده شرکت در مناقصه 648/000/000ریال می باشد

4-  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد

5-  شرکت کنندگان بایستی از شرکتهای معتبر و داری صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند

6-  پیشنهاد واصله راس ساعت 10 صبح مورخ  97/12/26در حضور اعضای کمسیون مناقصه در شهرداری مفتوح و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد می باشد

7-  برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت سپرده آن ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد

8-  سپرده نفرات اول ،دوم و سوم تا عقد قرارداد با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد و اگر برندگان به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

9-  به تقاضای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

10- مناقصه فوق مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی می باشد

11- هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد

12-   سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است                                   

                                                                    وریا وثوقی

     شهردار بانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/08 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/26
تاریخ انقضاء: 1397/12/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0