چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 21 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت ، آفتاب درخشان ، خدری وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

ر اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 1531-1532-1533-1534-1535-1536 مورخ 97/11/27شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد فروش مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت ، آفتاب درخشان ، خدری و خدری زاده با شرایط ذیل می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 97/12/6  لغایت 97/12/16می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/12/18می باشد .

مجتمع تجاری بهشت :

3- قیمت پایه مغازه شماره 50 طبقه زیرزمین به مساحت 8/21 مترمربع از قرار 1.744.000.000 ریال می باشد .

4- قیمت پایه مغازه شماره 100 طبقه زیرزمین به مساحت 5/18 مترمربع از قرار 2.035.000.000 ریال می باشد .

5- قیمت پایه مغازه شماره 106 طبقه زیرزمین به مساحت 5/26 مترمربع از قرار 2.120.000.000 ریال می باشد .

6- قیمت پایه مغازه شماره 126 طبقه همکف به مساحت 5/19 مترمربع از قرار 2.925.000.000 ریال می باشد .

7- قیمت پایه مغازه شماره 138 طبقه همکف به مساحت 21 مترمربع از قرار 5.250.000.000 ریال می باشد .

8- قیمت پایه مغازه شماره 154 طبقه همکف به مساحت 50/22 مترمربع از قرار 4.050.000.000 ریال می باشد .

9- قیمت پایه مغازه شماره 165 طبقه همکف به مساحت 1/21 مترمربع از قرار 2.743.000.000 ریال می باشد .

10- قیمت پایه مغازه شماره 173 طبقه همکف به مساحت 4/26 مترمربع از قرار 4.752.000.000 ریال می باشد .

11- قیمت پایه مغازه شماره 190 طبقه همکف به مساحت 9/16 مترمربع از قرار 4.225.000.000 ریال می باشد .

12- قیمت پایه مغازه شماره 179 طبقه همکف به مساحت 1/26 مترمربع از قرار 3.393.000.000 ریال می باشد .

13- قیمت پایه مغازه شماره 202 طبقه همکف به مساحت 5/18 مترمربع از قرار 4.440.000.000 ریال می باشد .

14- قیمت پایه مغازه شماره 223 طبقه اول به مساحت 5/19 مترمربع از قرار 1.950.000.000 ریال می باشد .

15- قیمت پایه مغازه شماره 230 طبقه اول به مساحت 5/20 مترمربع از قرار 1.845.000.000 ریال می باشد .

16- قیمت پایه مغازه شماره 286 طبقه اول به مساحت 2/22 مترمربع از قرار 2.220.000.000 ریال می باشد .

17- قیمت پایه مغازه شماره 336 طبقه دوم به مساحت 5/19 مترمربع از قرار 1.267.500.000 ریال می باشد .

 .

مجتمع تجاری خدری :

22- قیمت پایه مغازه شماره 4 طبقه دوم به مساحت 16 مترمربع از قرار 800.000.000 ریال می باشد .

23- قیمت پایه مغازه شماره 17 طبقه دوم به مساحت 16 مترمربع از قرار 640.000.000 ریال می باشد .

24- قیمت پایه مغازه شماره 18 طبقه دوم به مساحت 16 مترمربع از قرار 640.000.000 ریال می باشد .

25- قیمت پایه مغازه شماره 19 طبقه دوم به مساحت 12 مترمربع از قرار 600.000.000 ریال می باشد .

26- قیمت پایه مغازه شماره 21 طبقه دوم به مساحت 12 مترمربع از قرار 540.000.000 ریال می باشد .

مجتمع تجاری خدری زاده  :

27- قیمت پایه مغازه شماره 42 طبقه دوم به مساحت 14 مترمربع از قرار 420.000.000 ریال می باشد .

28- قیمت پایه مغازه شماره 55 طبقه دوم به مساحت 11 مترمربع از قرار 330.000.000 ریال می باشد .

29- قیمت پایه مغازه شماره 56 طبقه دوم به مساحت 12 مترمربع از قرار 360.000.000 ریال می باشد .

زمین ها :

30- قیمت پایه زمین به شماره پلاک 18/1882-اصلی بلوار سقز روبروی ترمینال به مساحت 150 مترمربع از قرار 4.500.000.000 ریال می باشد .

31- قیمت پایه زمین به شماره پلاک 200 شهرک جهاد به مساحت 200 مترمربع از قرار 3.200.000.000 ریال می باشد .

32- قیمت پایه زمین به شماره پلاک 201 شهرک جهاد به مساحت 200 مترمربع از قرار 3.000.000.000 ریال می باشد .

ضمانت نامه :

33- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 210.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه زیرزمین می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

34- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 520.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه همکف می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

35- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 220.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه اول می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

36- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 130.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه دوم می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

40- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 80.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ خدری طبقه دوم پیوست پیشنهادات گردد .

41- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 70.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ خدری زاده طبقه دوم پیوست پیشنهادات گردد .

42- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 450.000.000  ریال بابت زمین های بلوار سقز پیوست پیشنهادات گردد .

43- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 320.000.000  ریال بابت زمین های شهرک جهاد پیوست پیشنهادات گردد .

 (چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمی باشد)

44-برندگان مزایده ظرف مدت 10 روز نسبت به تسویه حساب بصورت نقدی با شهرداری اقدام نمایند .

45-برندگان مزایده ملزم به رعایت مفاد اجاره نامه مستأجران دارای قرارداد تا پایان آن می باشند .

46-کلیه مغازه ها از طریق برگه واگذاری شهرداری به برندگان داده خواهد شد و کلیه هزینه های مراحل ثبتی و صدور سند به عهده برنده می باشد .

47- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم  برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

48-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

49- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%

 

                       وریا وثوقی - شهردار بانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/09 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/16
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/16 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/17
تاریخ انقضاء: 1397/12/29
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0