چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 1642 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش یک قطعه زمین به شماره 79 واقع در اراضی مولوی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 1642-96/12/2شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد فروش یک قطعه زمین به شماره 79 واقع در اراضی مولوی  با شرایط ذیل می باشد:
شرایط مزایده
1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 97/12/15لغایت 97/12/26می باشد. 
2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/12/27می باشد .
3- قیمت پایه فروش قطعه زمین شماره 79 اراضی مولوی به مساحت 200 مترمربع به مبلغ 900.000.000ریال می باشد .
ضمانت نامه :
4- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 100.000.000  ریال می باشد پیوست پیشنهادات گردد .
(چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمی باشد)
5- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.
6-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود.


                       وریا وثوقی
                      شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/15 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/26
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/26 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/27
تاریخ انقضاء: 1397/12/27
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0