چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 991 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری آفتاب درخشان و بهشت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 991-97/7/28و 1029-97/8/7 شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری آفتاب درخشان و بهشت به صورت اجاره به مدت 2 سال با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:
شرایط مزایده
1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 97/12/11لغایت 97/12/21می باشد. 
2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/12/22می باشد .
مجتمع تجاری آفتاب درخشان :
2- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 101 از قرار ماهیانه 7.000.000 ریال می باشد .
3-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 117 از قرار ماهیانه 9.000.000 ریال می باشد .
4- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 133 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد .
5- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 138 از قرار ماهیانه 8.500.000 ریال می باشد .
6- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 142 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد .
7- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 143 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد .
8- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 301 از قرار ماهیانه 11.000.000 ریال می باشد .
9- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 326 از قرار ماهیانه 7.500.000 ریال می باشد .
مجتمع تجاری بهشت :
10- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 249 از قرار ماهیانه 5.500.000 ریال می باشد . 
10- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 385 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد . 
ضمانت نامه :
11- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ آفتاب درخشان طبقه زیرزمین می باشد پیوست پیشنهادات گردد .
12- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ آفتاب درخشان طبقه اول می باشد پیوست پیشنهادات گردد .
13- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 30.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه اول می باشد پیوست پیشنهادات گردد .
13- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 10.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه دوم می باشد پیوست پیشنهادات گردد .
 (چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمی باشد)
14-برندگان مزایده ملزم به ارائه اجاره شش ماه قیمت پیشنهادی خود به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شهرداری می باشند .
15-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد .
16- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.
17-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
20- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود.


                       وریا وثوقی
                         شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/11 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/21
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/21 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/22
تاریخ انقضاء: 1397/12/22
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0