چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 42 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری پارکینگ طبقاتی بهشت بانه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
در اجرای ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره 96/7/20-862 شورای اسلامی شهر ، این اداره در صدد واگذاری پارکینگ طبقاتی بهشت بانه به صورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص می باشد

شرایط مزایده :

1-مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی 97/12/27 لغایت 98/1/17 میباشد.
2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 98/1/18 میباشد .
3-قیمت پایه اجاره پارکینگ طبقاتی بهشت از قرار ماهیانه 38/000/000 ریال میباشد.(مرحله 2)
4-ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 150/000/000 زیال پیوست پیشنهادات گردد.(چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمیباشد)
5-مدت  زمان اجاره 2 سال میباشد .
در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.
7-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
8- برنده مزایده ملزم به ارائه چک تخلیه به شهرداری میباشد.
9-هزینه چاپ آگهی و تشریفات قاانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

وریا وثوقی -شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/01/15 مهلت دریافت اسناد: 1398/01/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/01/17 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/01/18
تاریخ انقضاء: 1398/01/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0