چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 1531 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: فروش مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت ، آفتاب درخشان ، خدری و خدری زاده وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 1531-1532-1533-1534-1535-1536 مورخ 97/11/27 شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد فروش مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت ، آفتاب درخشان ، خدری و خدری زاده با شرایط ذیل می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 98/1/31 لغایت 98/2/11 می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 98/2/12می باشد .

مجتمع تجاری بهشت :

3- قیمت پایه مغازه شماره 50 طبقه زیرزمین به مساحت 21/8 مترمربع از قرار 1.744.000.000 ریال می باشد .

4- قیمت پایه مغازه شماره 100 طبقه زیرزمین به مساحت 18/5 مترمربع از قرار 2.035.000.000 ریال می باشد .

5- قیمت پایه مغازه شماره 106 طبقه زیرزمین به مساحت 26/5 مترمربع از قرار 2.120.000.000 ریال می باشد .

6- قیمت پایه مغازه شماره 126 طبقه همکف به مساحت 19/5 مترمربع از قرار 2.925.000.000 ریال می باشد .

7- قیمت پایه مغازه شماره 165 طبقه همکف به مساحت 21/1 مترمربع از قرار 2.743.000.000 ریال می باشد .

8- قیمت پایه مغازه شماره 190 طبقه همکف به مساحت 16/9 مترمربع از قرار 4.225.000.000 ریال می باشد .

9- قیمت پایه مغازه شماره 179 طبقه همکف به مساحت 26/1 مترمربع از قرار 3.393.000.000 ریال می باشد .

10- قیمت پایه مغازه شماره 223 طبقه اول به مساحت19/5 مترمربع از قرار 1.950.000.000 ریال می باشد .

11- قیمت پایه مغازه شماره 286 طبقه اول به مساحت22/2 مترمربع از قرار 2.220.000.000 ریال می باشد .

12- قیمت پایه مغازه شماره 336 طبقه دوم به مساحت 19/5مترمربع از قرار 1.267.500.000 ریال می باشد .

مجتمع تجاری خدری :

13- قیمت پایه مغازه شماره 17 طبقه دوم به مساحت 16 مترمربع از قرار 640.000.000 ریال می باشد .

14- قیمت پایه مغازه شماره 18 طبقه دوم به مساحت 16 مترمربع از قرار 640.000.000 ریال می باشد .

15- قیمت پایه مغازه شماره 19 طبقه دوم به مساحت 12 مترمربع از قرار 600.000.000 ریال می باشد .

مجتمع تجاری خدری زاده  :

16- قیمت پایه مغازه شماره 42 طبقه دوم به مساحت 14 مترمربع از قرار 420.000.000 ریال می باشد .

17- قیمت پایه مغازه شماره 55 طبقه دوم به مساحت 11 مترمربع از قرار 330.000.000 ریال می باشد .

18- قیمت پایه مغازه شماره 56 طبقه دوم به مساحت 12 مترمربع از قرار 360.000.000 ریال می باشد .

زمین ها :

19- قیمت پایه زمین به شماره پلاک 1882/18-اصلی بلوار سقز روبروی ترمینال به مساحت 150 مترمربع از قرار 4.500.000.000 ریال می باشد .

20- قیمت پایه زمین به شماره پلاک 200 شهرک جهاد به مساحت 200 مترمربع از قرار 3.200.000.000 ریال می باشد .

21- قیمت پایه زمین به شماره پلاک 201 شهرک جهاد به مساحت 200 مترمربع از قرار 3.000.000.000 ریال می باشد .

 

ضمانت نامه :

22- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 210.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه زیرزمین می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

23- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 520.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه همکف می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

24- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 220.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه اول می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

25- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 130.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه دوم می باشد پیوست پیشنهادات گردد .

26- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 80.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ خدری طبقه دوم پیوست پیشنهادات گردد .

27- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 70.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ خدری زاده طبقه دوم پیوست پیشنهادات گردد .

28- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 450.000.000  ریال بابت زمین های بلوار سقز پیوست پیشنهادات گردد .

29- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 320.000.000  ریال بابت زمین های شهرک جهاد پیوست پیشنهادات گردد .

 (چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمی باشد)

30-برندگان مزایده ظرف مدت 10 روز نسبت به تسویه حساب بصورت نقدی با شهرداری اقدام نمایند .

31-برندگان مزایده ملزم به رعایت مفاد اجاره نامه مستأجران دارای قرارداد تا پایان آن می باشند .

32-کلیه مغازه ها از طریق برگه واگذاری شهرداری به برندگان داده خواهد شد و کلیه هزینه های مراحل ثبتی و صدور سند به عهده برنده می باشد .

33- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم  برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

34-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

35- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%

 

وریاوثوقی - شهردار بانه

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/01 مهلت دریافت اسناد: 1398/02/11
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/12
تاریخ انقضاء: 1398/02/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0