چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 1527 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي فراخوان عملیات اجرای بتن ریزی معابر سطح شهر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهي فراخوان  عملیات اجرای بتن ریزی معابر سطح شهر 


شهرداري بانه در راستای بودجه مصوب سال 98 و مجوز شماره 1527 مورخه97/11/27 شورای محترم

 اسلامی شهر بانه واز محل اعتبارات  داخلی در نظر دارد پروژ ه اجرای بتن ریزی معابر سطح شهر 

شامل :( عملیات خاکی ، دیوار چینی و دالپوش آبراهه تقاطع بلوار کاروانیان و بلوار ترخان آباد)  را از

 طریق این آگهی به شرکت های دارای گرید و صلاحیت حداقل پایه 5 و رزومه کاری واگذار نماید 
 
. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ  انتشار آگهی تا تاریخ 98/2/17نسبت به دریافت 

اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد از واحد پیمان و رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت14 روز شنبه 

مورخه 98/2/19 اقدام نمایید
.
(هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد ) .وریا وثوقی

شهردار بانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/04 مهلت دریافت اسناد: 1398/02/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/17 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/19
تاریخ انقضاء: 1398/02/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0