چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 22 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: واگذاری زمین های واقع در میدان شورا وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
ر اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره 22-98/1/18  شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری زمین های واقع در  میدان شورا بصورت فروش با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:
شرایط مزایده
1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 98/2/9  لغایت 98/2/19 می باشد. 
2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 98/2/21می باشد .
3- قیمت پایه قطعه زمین شماره 53 واقع در میدان شورا به مساحت 178/40مترمربع به مبلغ 2.230.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)
4- قیمت پایه قطعه زمین شماره 54 واقع در میدان شورا به مساحت 198/70مترمربع به مبلغ 2.185.700.000 ریال می باشد (مرحله 1)
5- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 230.000.000  ریال پیوست پیشنهادات گردد .
(چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمی باشد)
6-با توجه به اینکه زمین های فوق و عواید فروش آن برای پروژه عمرانی خاصی تعریف شده ، لذا پیمانکاران نمی توانند به جای طلب در مزایده فوق شرکت نمایند و در صورت شرکت کردن و برنده شدن مبلغ پیشنهادی باید نقداً به حساب شهرداری واریز گردد  .
7- متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 98/2/19 به واحد املاک شهرداری مراجعه نمایند .
8- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.
9-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
10- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%


                                                                                                           وریا وثوقی
                                                                                                            شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/09 مهلت دریافت اسناد: 1398/02/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/19 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/21
تاریخ انقضاء: 1398/02/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0