چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 74 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری آفتاب درخشان ، بهشت و طبقه همکف شهرداری و طنین وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره768-97/6/11 ،  991-97/7/28 و 1029-7/8/ 97و 238-97/2/23 شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد واگذاری مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری آفتاب درخشان ، بهشت و طبقه همکف شهرداری و طنین به صورت اجاره به مدت 2 سال با شرایط ذیل به اشخاص می باشد:

شرایط مزایده

1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  انتشار آگهی 98/2/14  لغایت 98/2/24 می باشد.

2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 98/2/25 می باشد .

مجتمع تجاری آفتاب درخشان :

3- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 101 از قرار ماهیانه 7.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

4- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 109 از قرار ماهیانه 7.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

5- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 113 از قرار ماهیانه 7.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

6-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 117 از قرار ماهیانه 9.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

7- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 121 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد (مرحله 3)

8- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 123 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد (مرحله 3)

9- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 124 از قرار ماهیانه 9.000.000 ریال می باشد (مرحله 3)

10- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 133 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

11- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 137 از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

12- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 138 از قرار ماهیانه 7.200.000 ریال می باشد (مرحله 1)

13- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 141 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد (مرحله 3)

14- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 142 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

15- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 143 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

16- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 202 از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

17- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 210 از قرار ماهیانه 9.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

18- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 211 از قرار ماهیانه 10.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

19- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 217 از قرار ماهیانه 14.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

20- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 238 از قرار ماهیانه 5.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

21- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 247 از قرار ماهیانه 18.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

22- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 301 از قرار ماهیانه 15.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

23- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 306 از قرار ماهیانه 8.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

24- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 311 از قرار ماهیانه 7.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

25- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 312 از قرار ماهیانه 7.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

26- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 326 از قرار ماهیانه 7.500.000 ریال می باشد (مرحله 1)

مجتمع تجاری بهشت :

27-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 33 از قرار ماهیانه 2.500.000 ریال می باشد (مرحله 1)

28-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 35 از قرار ماهیانه 1.800.000 ریال می باشد (مرحله 1)

 

29-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 178 از قرار ماهیانه 10.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

30-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 233 از قرار ماهیانه 6.000.000 ریال می باشد (مرحله 3)

31-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 327 از قرار ماهیانه 6.500.000 ریال می باشد (مرحله 3)

32-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 331 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد (مرحله 2)

33- قیمت پایه اجاره مغازه شماره 356 از قرار ماهیانه 1.700.000 ریال می باشد (مرحله 1)

34-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 389 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد (مرحله 2)

35-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 390 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد (مرحله 2)

36-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 392 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد (مرحله 2)

37-قیمت پایه اجاره مغازه شماره 393 از قرار ماهیانه 2.000.000 ریال می باشد (مرحله 2)

همکف شهرداری :

38-قیمت پایه مغازه طبقه همکف شهرداری از قرار ماهیانه 50.000.000 ریال می باشد (مرحله 1)

مجتمع تجاری طنین :

39-قیمت پایه مجتمع تجاری طنین از قرار ماهیانه 1.000.000 ریال می باشد (مرحله 2)

ضمانت نامه :

40- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 40.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ آفتاب درخشان طبقه زیرزمین پیوست پیشنهادات گردد .

41- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 60.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ آفتاب درخشان طبقه همکف پیوست پیشنهادات گردد .

42- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ آفتاب درخشان طبقه اول پیوست پیشنهادات گردد .

43- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه همکف پیوست پیشنهادات گردد .

44- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 30.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه اول پیوست پیشنهادات گردد .

45- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 10.000.000  ریال بابت هر باب مغازه پاساژ بهشت طبقه دوم و زیرزمین پیوست پیشنهادات گردد .

46- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 10.000.000  ریال بابت مغازه پاساژ طنین پیوست پیشنهادات گردد .

47- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 300.000.000  ریال بابت مغازه طبقه همکف شهرداری پیوست پیشنهادات گردد .

 (چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمی باشد)

48-برندگان مزایده ملزم به ارائه اجاره شش ماه قیمت پیشنهادی خود به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شهرداری می باشند .

49-مدت زمان اجاره 2 سال شمسی می باشد .

50- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.

51-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

52- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%ف2.9

                       وریا وثوقی

                              شهردار بانه

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/14 مهلت دریافت اسناد: 1398/02/24
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/24 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/25
تاریخ انقضاء: 1398/02/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0