چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 74125 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: واگذار ی واحدهای عمران ، کارخانه آسفالت و تاسیسات بصورت سود مدیریت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

   شهرداری بانه به استناد بند 5آیین نامه مالی شهرداری و بخشنامه بودجه شهرداری ها در سال 97 و تصویب نامه شماره 38326/ت27506 مورخ 81/9/5هیئت وزیران  در نظر دارد انجام امورات پشتیبانی و خدماتی نیروی انسانی در واحدهای عمران ، کارخانه آسفالت و تاسیسات را بصورت سود مدیریت  به شرکتهای صلاحیت دار در امور خدماتی از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید 0

لذا کلیه شرکتهای خدماتی صلاحیت دار میتوانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز کاری تا تاریخ 98/2/25 به واحد پیمان و رسیدگی شهرداری مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نماید 0

شرایط عمومی شرکت در منافصه :

1-                متقاضیان میبایستی کلیه فرمهای مناقصه را از واحد پیمان و رسیدگی شهرداری دریافت و ضمیمه مدارک خو د نمایند0

2-                           قیمت پایه مناقصه 1/600/000/000 ریال برای هر ماه میباشد

3-                          سپرده شرکت در مناقصه 960/000/000ریال می باشد

4-                          شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد

5-                          شرکت کنندگان بایستی از شرکتهای معتبر و داری صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند

6-                          پیشنهاد واصله راس ساعت 10 صبح مورخ  98/2/26 در حضور اعضای کمسیون مناقصه در شهرداری مفتوح و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد می باشد

7-                          برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت بک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت سپرده آن ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد

8-                          سپرده نفرات اول ،دوم و سوم تا عقد قرارداد با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد و اگر برندگان به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

9-                           به تقاضای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

10-                        مناقصه فوق مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی می باشد

11-                         هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

وریا  وثوقی -شهردار بانه 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/17 مهلت دریافت اسناد: 1398/02/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/26
تاریخ انقضاء: 1398/02/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0