چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 36 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: آگهی فراخوان پلاك كوبی معابر سال ٩٨ وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهردارى بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهى فراخوان پلاك كوبى معابر سال ٩٨ (مرحله سوم نوبت اول)

شهردارى بانه به استناد مجوز شماره ٣٠_ ٩٨/١/١٨ شوراى اسلامى شهر بانه در سال ٩٨ در نظر دارد پروژه پلاک کوبی معابر سطح شهر به شركتهاى داراى صلاحيت و رزومه كارى واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد از تاريخ انتشار آگهى تا تاريخ ٩٨/5/20 نسبت به دريافت اسناد از واحد پيمان و رسيدگى و ارائه پيشنهادات تا ساعت ١4 مورخ ٩٨/5/22 اقدام نمايند.

وریاوثوقی-شهرداری بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/05/08 مهلت دریافت اسناد: 1398/05/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/22 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/05/23
تاریخ انقضاء: 1398/05/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0