مشخصات عمومی
کد: 36 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: آگهی فراخوان پلاك كوبی معابر سال ٩٨ وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهردارى بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهى فراخوان پلاك كوبى معابر سال ٩٨ 

شهردارى بانه به استناد مجوز شماره ٣٠_ ٩٨/١/١٨ شوراى اسلامى شهر بانه در سال ٩٨ به شركتهاى داراى صلاحيت و رزومه كارى واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد از تاريخ انتشار آگهى تا تاريخ ٩٨/٣/٩ نسبت به دريافت اسناد از واحد پيمان و رسيدگى و ارائه پيشنهادات تا ساعت ١٣ روز پنج شنبه مورخ ٩٨/٣/٩ اقدام نمايند.
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/27 مهلت دریافت اسناد: 1398/03/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/03/09 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/03/11
تاریخ انقضاء: 1398/03/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0