شنبه, 2 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: 209 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه خط انتقال پساب تصفیه خانه بانه به داخل شهر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه خط انتقال پساب تصفیه خانه بانه به داخل شهر 
 

سازمان شهرداری بانه در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 2098090726000002 اجرای پروژه خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب را به داخل شهر با مبلغ برآورد 52.993.086.710 ریال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/2/26می باشد . 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 98/2/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز یک شنبه تاریخ 98/3/12
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/3/13
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
الف : آدرس – شهرستان بانه ، بلوار شهرداری ، شهرداری بانه و تلفن 08734230550 – 08734222171 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه . مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

                      وریا وثوقی
                     شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/27 مهلت دریافت اسناد: 1398/03/12
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/03/13 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/03/13
تاریخ انقضاء: 1398/06/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0