مشخصات عمومی
کد: 301 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه خرید نرم افزار وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهی خرید نرم افزار

شهرداری بانه در نظر دارد با استناد مجوز شماره 301 مورخه 98/3/18 شورای محترم اسلامی شهر بانه نسبت به خرید یک نسخه نرم افزاراجرایی سیستم شهرسازی ، نوسازی ، درآمد شهرداری از طریق این آگهی از شرکت های دارای صلاحیت اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 98/4/12 نسبت به دریافت اسناد از واحد پیمان رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخه 98/4/22 اقدام نمایید زمان بازگشایی ساعت 10 صبح روز شنبه 98/4/24 میباشد.

وریاوثوقی-شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/04/03 مهلت دریافت اسناد: 1398/04/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/04/22 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/04/24
تاریخ انقضاء: 1398/04/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0