دوشنبه, 27 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: 301 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه خرید نرم افزار وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهی خرید نرم افزار(مرحله دوم نوبت اول)

شهرداری بانه در نظر دارد با استناد مجوز شماره 301 مورخه 98/3/18 شورای محترم اسلامی شهر بانه نسبت به خرید یک نسخه نرم افزاراجرایی سیستم شهرسازی ، نوسازی ، درآمد شهرداری از طریق این آگهی از شرکت های دارای صلاحیت اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 98/5/20 نسبت به دریافت اسناد از واحد پیمان رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 14مورخه 98/5/22 اقدام نمایید زمان بازگشایی ساعت 10 صبح 98/5/23 میباشد.

وریاوثوقی-شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/05/08 مهلت دریافت اسناد: 1398/05/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/22 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/05/23
تاریخ انقضاء: 1398/05/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0