مشخصات عمومی
کد: 112 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی فراخوان اجاره کارگاه قطعات بتنی سال 98 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن: شهرداری بانه در نظر دارددر راستای یودجه سال 98مورخه 98/2/4 شورای محترم اسلامی شهر بانه در نظر دارد واگذاری کارگاه قطعات بتنی واقع در سایت ماشین آلات به صورت اجاره به بخش خصوصی از طریق این آگهی به شرکت ها و اشخاص حقیقی واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 98/4/22 نسبت به دریافت اسناد از واحد پیمان رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخه 98/4/23 اقدام نمایید .

وریاوثوقی-شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/04/01 مهلت دریافت اسناد: 1398/04/22
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/04/23 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/04/24
تاریخ انقضاء: 1398/04/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0