دوشنبه, 27 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: 112 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی فراخوان اجاره کارگاه قطعات بتنی سال 98 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
اگهی فراخوان اجاره کارگاه قطعات بتنی سال 98

شهرداری بانه در نظر دارددر راستای یودجه سال 98مورخه 98/2/4 شورای محترم اسلامی شهر بانه در نظر دارد واگذاری کارگاه قطعات بتنی واقع در سایت ماشین آلات به صورت اجاره به بخش خصوصی از طریق این آگهی به شرکت ها و اشخاص حقیقی واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 98/5/19 نسبت به دریافت اسناد از واحد پیمان رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 14 مورخه 
98/5/20 اقدام نمایید .

وریاوثوقی-شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/05/08 مهلت دریافت اسناد: 1398/05/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/22 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/05/23
تاریخ انقضاء: 1398/05/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0