دوشنبه, 27 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: 1527 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی فراخوان عملیات اجرایی بتن ریزی و جدول گذاری معابر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن: شهرداری بانه در نظر دارد با استناد مجوز شماره 1527 مورخه 97/11/27شورای محترم اسلامی شهر و ازمحل اعتبارات داخلی در نظر دارد پروژه بتن ریزی معابر شامل :عملیات خاکی و زیر سازی بتن ریزی معابر سطح شهر از طریق این آگهی از شرکت های دارای صلاحیت و دارای حداقل پایه 5 و رزومه کاری اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 98/5/19سبت به دریافت اسناد از واحد پیمان رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخه 98/5/20 اقدام نمایید 

وریاوثوقی-شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/05/08 مهلت دریافت اسناد: 1398/05/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/05/22
تاریخ انقضاء: 1398/05/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0