مشخصات عمومی
کد: 1527 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی فراخوان عملیات اجرایی بتن ریزی و جدول گذاری معابر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن: شهرداری بانه در نظر دارد با استناد مجوز شماره 1527 مورخه 97/11/27شورای محترم اسلامی شهر و ازمحل اعتبارات داخلی در نظر دارد پروژه بتن ریزی معابر شامل :عملیات خاکی و زیر سازی بتن ریزی معابر سطح شهر از طریق این آگهی از شرکت های دارای صلاحیت و دارای حداقل پایه 5 و رزومه کاری اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 98/4/20نسبت به دریافت اسناد از واحد پیمان رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخه 98/4/22 اقدام نمایید 

وریاوثوقی-شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/04/01 مهلت دریافت اسناد: 1398/04/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/04/22 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/04/24
تاریخ انقضاء: 1398/04/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0