مشخصات عمومی
کد: 278 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: اجرای سنگ فرش خیابان پیرمراد شامل : عملیات خاکی و زیر سازی و سنگ فرش وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن: شهرداری بانه در نظر دارد در راستای بودجه سال 98 ازمحل اعتبارات داخلی در نظر دارد پروژه اجرای سنگ فرش خیابان پیرمراد شامل : عملیات خاکی و زیر  سازی و سنگ فرش از طریق این آگهی از شرکت های دارای صلاحیت و دارای حداقل پایه 5 و رزومه کاری اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 98/4/20نسبت به دریافت اسناد از واحد پیمان رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 14 روز  شنبه مورخه 98/4/22 اقدام نمایید .

وریا وثوقی-شهردار یانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/04/01 مهلت دریافت اسناد: 1398/04/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/04/22 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/04/24
تاریخ انقضاء: 1398/04/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0