دوشنبه, 27 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: 278 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: اجرای سنگ فرش خیابان پیرمراد شامل : عملیات خاکی و زیر سازی و سنگ فرش وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن: شهرداری بانه در نظر دارد در راستای بودجه سال 98 ازمحل اعتبارات داخلی در نظر دارد پروژه اجرای سنگ فرش خیابان پیرمراد شامل : عملیات خاکی و زیر  سازی و سنگ فرش از طریق این آگهی از شرکت های دارای صلاحیت و دارای حداقل پایه 5 و رزومه کاری اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 98/5/19سبت به دریافت اسناد از واحد پیمان رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 14 روز  شنبه مورخه 98/5/20 اقدام نمایید .

وریا وثوقی-شهردار یانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/05/08 مهلت دریافت اسناد: 1398/05/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/05/23
تاریخ انقضاء: 1398/05/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0