مشخصات عمومی
کد: 300 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی فراخوان رنگ آمیزی جداول سطح شهر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن: شهردارى بانه به استناد مجوز شماره ٣٠0_ ٩٨/3/١٨ شوراى اسلامى شهر بانه در سال ٩٨ در نظر دارد عملیات رنگ آمیزی جداول و پارک های سطح شهر از طریق این آگهی  به شركتهاى داراى صلاحيت و رزومه كارى واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد از تاريخ انتشار آگهى تا تاريخ ٩٨/4/20 نسبت به دريافت اسناد از واحد پيمان و رسيدگى و ارائه پيشنهادات تا ساعت ١4 روز پنج شنبه مورخ ٩٨/4/22 اقدام نمايند.
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/04/03 مهلت دریافت اسناد: 1398/04/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/04/22 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/04/24
تاریخ انقضاء: 1398/04/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0