دوشنبه, 27 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: 21 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه احداث ساختمان فرهنگی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه احداث ساختمان فرهنگی

 

شهرداری بانه در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه احداث ساختمان فرهنگی را با مبلغ برآورد 39.163.859.183 ریال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/4/17می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 عصر روزپنج شنبه تاریخ 98/4/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز یک شنبه تاریخ 98/4/30

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز دو شنبه تاریخ 98/4/31

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های

الف : آدرس شهرستان بانه ، بلوار شهرداری ، شهرداری بانه و تلفن 08734230550 08734222171

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه . مرکز تماس : 41934 - 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

                                                                                                                                                                                وریا وثوقی

                                                                                                                                                                                شهردار بانه

رو نوشت :

شورای محترم  اسلامی شهر بانه جهت استحضار

روابط عمومی  جهت اطلاع و چاپ در هفته نامه سیروان

انفورماتیک جهت اطلاع و انتشار در سایت و کانال شهرداری

حراست جهت اطلاع

پیمان و رسیدگی جهت اطلاع

 

 

بلوار کشاورز خیابان نادری ساختمان نادری  وزارت صنعت ، معدن و تجارت       تلفن 41934-021 دورنگار :88968072-021      آدرس سایت : www.setadiran.ir

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/04/17 مهلت دریافت اسناد: 1398/04/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/04/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/04/31
تاریخ انقضاء: 1398/05/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0