دوشنبه, 11 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 78 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگ فرش پارک پیرمراد فاز 2 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگ فرش پارک پیرمراد فاز 2

شهرداری بانه در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای سنگ فرش پارک پیرمراد فاز 2 با مبلغ برآورد 4/069/290/754ریال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/6/21می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 عصر روز یکشنبه تاریخ 98/6/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 98/6/21

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 98/6/23

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های

الف : آدرس شهرستان بانه ، بلوار شهرداری ، شهرداری بانه و تلفن 08734230550 08734222171

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه . مرکز تماس : 41934 - 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

                                 وریاوثوقی -شهردار بانه                                         

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/06/04 مهلت دریافت اسناد: 1398/06/10
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/06/21 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/06/23
تاریخ انقضاء: 1398/06/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0