دوشنبه, 11 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 54 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی فروش مغازه های واقع در مجتمع تجاری بهشت و آفتاب درخشان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهي مزایده فروش مرحله 1 نوبت دوم

در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 620 مورخ 1398/05/12و 624 مورخه 1398/05/12شورای اسلامی شهر،  این اداره درصدد فروش مغازه های واقع در مجتمع تجاری بهشت و آفتاب درخشان با شرایط ذیل می باشد :                                                             

شرایط مزایده
1 - مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ  98/05/28  لغایت 98/06/9 می باشد. 
2-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 98/06/10می باشد .
مجتمع تجاری بهشت :
3- قیمت پایه مغازه شماره 214 طبقه همکف به مساحت 25/40مترمربع از قرار 4.673.600.000 ریال می باشد .
مجتمع تجاری آفتاب درخشان   :
4- قیمت پایه مغازه شماره 226 طبقه همکف به مساحت 24.64 مترمربع از قرار 7.392.000.000 ریال می باشد .

ضمانت نامه :
5- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 470.000.000  ریال بابت مغازه پاساژ بهشت می باشد پیوست پیشنهادات گردد .
6- ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 740.000.000  ریال بابت مغازه پاساژ آفتاب درخشان می باشد پیوست پیشنهادات گردد .
                  (چک جاری و سفته بانکی قابل قبول نمی باشد)
7-برندگان مزایده ظرف مدت 10 روز نسبت به تسویه حساب بصورت نقدی با شهرداری اقدام در غیر اینصورت ضمانت نامه شرکت در مزایده ضبط و مغازه مذکور مجددا به مزایده گذاشته خواهد شد  .
8-کلیه مغازه ها از طریق برگه واگذاری شهرداری به برندگان داده خواهد شد و کلیه هزینه های مراحل ثبتی و صدور سند به عهده برنده می باشد .
9- درصورت انصراف نفرات اول تا سوم  برنده مزایده ، مبلغ ضمانت نامه به نفع این اداره ضبط خواهد گردید.
10- کروکی زمین و مغازه های به مزایده گذاشته شده پیوست پیشنهادات گردد .  
11 –با توجه به ایتکه  مستاحرین دارای قرارداد اجاره با شهرداری می باشند برنده مزایده ملزم به تمکین مفاد قرارداد با مستاجرین خواهد بود . 
11-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
12- هزینه چاپ آگهی و تشریفات قانونی آن بر عهده برنده مزایده خواهد بود%

                                           وریا وثوقی - شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/05/28 مهلت دریافت اسناد: 1398/06/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/06/09 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/06/10
تاریخ انقضاء: 1398/06/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0