دوشنبه, 11 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 11 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهي مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

Setadiran.ir

شهرداری بانه در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره 620 مورخ 1398/05/12و 1642 مورخه 1396/12/02شورای اسلامی شهردر نظر دارد قطعه زمین شماره 218 واقع در بلوار سقزو یک باب مغازه به شماره 214 واقع در طبقه همکف مجتمع تجاری بهشت رااز طریق مزایده عمومی و با شرایط مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی راجهت شرکت درمزایدهمحققسازند .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   تاریخ انتشار مزایده در سامانه مورخه 98/08/25می باشد.


مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت :  تا ساعت 19 عصر روز چهار شنبه تاریخ 98/08/29

مهلت زمان ارائه پیشنهاد  از ساعت 19 عصر روز سه شنبه تاریخ 98/09/11

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 98/09/12

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها به آدرس شهرستان بانه ، بلوار شهرداری ، شهرداری بانه و تلفن 087334230550    

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت سامانه . مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

شماره مزایده در سامانه ستاد 2098090726000001

       وریاوثوقی-   شهردار بانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/08/29 مهلت دریافت اسناد: 1398/08/29
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/09/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/09/12
تاریخ انقضاء: 1398/10/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0