دوشنبه, 11 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 99 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات خدمات شهری وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات خدمات شهری (مرحله اول –نوبت اول)
 
شهرداری بانه در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امورات خدمات شهری به صورت حجمی با مبلغ برآورد 7/500/000/000 ریال (ماهیانه)از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/9/23می باشد . 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روزچهار شنبه تاریخ 98/10/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19 روز دو شنبه تاریخ 98/11/6
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/11/7
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
الف : آدرس – شهرستان بانه ، بلوار شهرداری ، شهرداری بانه و تلفن 08734230550 – 08734222171 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه . مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 
وریا وثوقی 
شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/15 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/05
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/06 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/07
تاریخ انقضاء: 1398/12/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0