دوشنبه, 11 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 99 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي مزایده مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری آفتاب درخشان و بهشت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
 شهرداری بانه در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز های شماره991-97/7/28و 1029-97/8/7 و 768 - 11/6/ 97 و500-98/4/23اسلامی شهر ،در نظر دارد مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری آفتاب درخشان  و بهشت را ازطریق مزایده عمومی به مدت 2 سال و با شرایط مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت                               به صورت اجاره واگذار نمایدولازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .                                                                                                                                                                                                                             
تاریخ انتشار مزایده درسامانه مورخه 98/11/02می باشد .
مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 19 عصر روز دوشنبه تاریخ 98/11/07.  
مهلت زمان ارائه پیشنهاد  از ساعت 19 عصر روز دو 98/11/07تا ساعت 14 روز یکشنبه 98/11/20
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 98/11/21.   
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها به آدرس شهرستان بانه ، بلوار شهرداری ، شهرداری بانه و تلفن 087334230550    
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت سامانه . مرکز تماس 41934- 021 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/02 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/07
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/21
تاریخ انقضاء: 1398/11/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0