دوشنبه, 11 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 9377 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهي مزایده مجموعه سایت سنگ شکن واقع در 2 کیلومتری جاده بانه مریوان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

شهرداری بانه در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره937-98/08/04شورای اسلامی شهر ،در نظر دارد مجموعه سایت سنگ شکن واقع در 2 کیلومتری جاده بانه مریوان  را ازطریق مزایده عمومی به مدت 3 سال و با شرایط مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به صورت اجاره واگذار نمایدولازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاءالکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.                                                                                                                                                        تاریخ انتشارمزایده درسامانه مورخه 98/11/06می باشد


مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 19 عصر روز شنبه تاریخ 98/11/12.  

مهلت زمان ارائه پیشنهاد  از ساعت 19 عصر روز شنبه98/11/12تا ساعت 14 روز پنج شنبه 98/11/24 .

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/11/26   

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها به آدرس شهرستان بانه ، بلوار شهرداری ، شهرداری بانه و تلفن 087334230550    

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت سامانه . مرکز تماس 41934- 021

وریا وثوقی   -   شهردار بانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/02 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/07
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/21
تاریخ انقضاء: 1398/11/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0