دوشنبه, 11 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 123 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي مزایده سالن ورزشی گلشهرجنب ساختمان مدیریت بحران وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

Setadiran.ir

شهرداری بانه در اجرای ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها ومصوبه شماره 39440 مورخه 04/08/98کمیسیون معاملات و مجوز شماره123-98/10/12شورای اسلامی شهر ،در نظردارد سالن ورزشی گلشهرجنب ساختمان مدیریت بحران را ازطریق مزایده عمومی به مدت 3 سال و با شرایط مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.ir  به صورت اجاره واگذار نمایدولازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاءالکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده 98/11/06می باشد.

مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 19 عصر روز شنبه تاریخ 98/11/12.  

مهلت زمان ارائه پیشنهاد  از ساعت 19 عصر روز 98/11/12تا ساعت 14 روز پنج شنبه 98/11/24.

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/11/26.   

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها به آدرس شهرستان بانه ، بلوار شهرداری ، شهرداری بانه و تلفن 087334230550    

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت سامانه . مرکز تماس 41934-021

وریا وثوقی-شهرداربانه

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/06 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/12
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/24 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/26
تاریخ انقضاء: 1398/11/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0