پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

واحد مالی

.

 

خانم مهسا محمدپور

. مدیریت امور مالی

.. شرح وظایف مدیریت امور مالی :
 
-   نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده
     واحد ها
 
-   نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها
 
-   نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق شهرداری صدور دستور و تعلیمات لازم و کوشش
     در رفع نواقص کار
 
-   تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
 
-   تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها
 
-   اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 
-   بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
 
-   نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
 
-  همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعملهای
    صادره و ارائه آن به مراجع ذیربطی با همکاری
 
-   شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است
 
-  اقدام در تهیهو تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی
 
-  نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و
    مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه
 
-  اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل  تراز آزمایشی ماهیانه،
     گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایر بانکی و ...
 
-  اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای
    مالی
 
-  اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها
  -
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

.. شرح وظایف واحد:
  - هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها – کنفرانسها و سمینارها
  - تهیه و تنظیم جلسات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مافوق
  - ابلاغ دستورات مقام مربوطه به کمیسیون ها ، جلسات و سمینارها برای اصلاح مقام مربوطه
  - انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مقام مافوق در حدود وظایف ارجاع گردد.

.. واحدهای زیر مجموعه:
   1-حسابداری
   2-کارپردازی
   3-انبار
   4-کارشناس بودجه

.. شرح وظایف رئیس حسابداری:  
  - نظارت در ثبت و نگهداری دفاتر و تهیه تزار مالی عملکرد ماهیانه
  - انجام تعهدات و پرداخت ها برابر مقررات مربوطه
  - راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها

.. شرح وظایف کارپردازی :
  - برگزاری مناقصه و مزایده جهت اقلام
  - خرید اقلام به انبار پس از کامل شدن فرم خرید

.. شرح وظایف مسئول انبار :
  - صدور قبض انبار پس از خرید اجناس توسط کار پرداز
  - صدور حواله خرید انبار
  - تحویل و تحول خودروهای اداره طبق دستورات
  - انتقال سند خودروهای خریداری شده و همچنین خودرو های که در مزایده به فروش می رسند
  - جمع آوری و فروش اموال اسقاطی طبق مجوز شورای اسلامی شهر


V5.4.0.0