پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
آقای حسام خسروی

کارگزینی
 
اداره امور استخدام ، انتصاب ، انتقال‌ ، ترفيع ، ارتقاء ، مأموريت ، مرخصي ، معذوريت بازنشستگي ، بازخريد ، انفصال و ارزشيابي كاركنان و ساير امور مربوطه بر اساس مقررات.
ـ اجراي صحيح آئين نامه ها و مقررات استخدامي مربوط به كاركنان شهرداري و مؤسسات تابعه.
ـ پيگيري اخذ مجوزهاي استخدامي.
ـ اظهار نظر و توجيه پرسنل و واحدهاي شهرداري در خصوص مقررات عمومي اداري و داخلي.
ـ انجام امور مربوط به مقررات تشويقي و تنبيهي و تخلفات اداري كاركنان.
ـ تهيه و تنظيم قراردادهاي استخدامي كاركنان پيماني ، قراردادي و ...
ـ رسيدگي و نظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان شهرداري.
ـ حفظ و نگهداري پرونده ها و سوابق استخدامي كاركنان شهرداري.
ـ تهيه و ارائه آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز به مراجع ذيصلاح.
ـ كنترل و تنظيم فهرست حضور و غياب و اضافه كاري كاركنان.
ـ بررسي و شناسايي مشكلات و خواستهاي مشروع كاركنان و ارائه راه حلهاي عملي در جهت رفاه عمومي آنان به مديريت.
ـ شركت مستمر و فعال در جلسات استخدامي شهرداري و پيگيري اخذ مجوزهاي مربوطه.
ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ابلاغ مي گردد.

V5.4.0.0