پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 

آقای خالد سهرابی

 

 

شرح وظایف واحد شهرسازی وادارات مربوطه

 

 
 
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- نظارت به صدور پروانه ساختمان و پايان كار و گواهي عدم خلاف و استعلامهاي دفتر خانه و بانك و .... براي متقاضيان در محدوده تحت نظارت و كنترل كار مهندسين ناظر ساخت و سازهاي شهري .
2-  پيشنهادات پيرامون اصلاح و تغيير كاربريهاي موردي و موضوعي به مديريت امور شهر سازي .
3-  تعيين ميزان و نحوه تخلفات مهندسين ناظر و ارسال آن به مسئول  امور شهر سازي و معماري .
4-  تعيين ميزان و نحوه تخلفات از پروانه هاي ساختماني يا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالك و ارجاع به مراجع ذيصلاح .
5-  صدور مجوز ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقررات جاري .
6-  عضويت در كمسيونهاي شوراي شهر سازي منطقه و شوراي ويژه ، آزاد سازي و گروه كارشناسان .
7-      نظارت بر طرحهاي تفضيلي و شناسايي مغايرتهاي موجود با هماهنگي مسئول طرح تفصيلي.
8-     نظارت بر عملكرد واحد شهرسازي جهت خدمت رساني و تكريم ارباب رجوع
9-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 

 مسئول طرحهای تفضیلی

 

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول طرحهاي تفصيلي  
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     مشخص كردن كاربري پلاكها – گذر بندي – شبكه هاي معابر و دسترسي ها .
2-     اطلاع رساني در مورد عقب نشيني هاي پلاك .
3-      مشخص كردن كاربريهاي موجود و يا كاربريهاي پيشنهادي .
4-      كنترل كاربريها و در صورت مغايرت دستور بررسي و اصلاح  .
5-      كنترل استعلامها و پروانه ها و مقايسه با قبل.
6-     رابطه منطقه با معاونت شهر سازي و مديريت دفتر طرحهاي تفضيلي و نقشه برداري .
7-     شركت در جلسات شوراي شهرسازي .
8-  شركت در جلسات شوراي معابر در خصوص عرض گذرها ، نياز يا عدم نياز عقب نشيني ها و پخ ها .
9-     ارتباط با مشاوران منطقه و شركت در جلسات با مشاورين .
  

  

 مسئول شهرسازی

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول شهر سازي
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     بررسي نقشه معماري و تحويل جهت طرح در شورا .
2-      كنترل و نظارت بر روند اجراي كليه امور مربوط به پرونده هاي شهر سازي .
3-  بررسي تقاضاهاي صدور پروانه ساختمان ، دستور بازديد و دستور مجوز تهيه نقشه ، كنترل و تطابق نقشه هاي سازه و تاسيسات .
4-      تاييد مجوز تهيه نقشه
5-  بررسي و مطابقت نقشه هاي معماري مصوب شوراي شهر سازي با نقشه هاي اجرايي سازه .
6- دستور بازديد استعلام دفتر خانه ، بانك ، ثبت ، اتحاديه ، حفاري آب و گاز و كنترل گزارشات مربوطه و دستور صدور پاسخ .
7- پاراف پيش نويس پروانه ساختمان و گواهي عدم خلاف و پاسخ استعلامها و كليه مكاتبات مربوطه به حوزه شهر سازي .
8-  شركت در جلسات شوراي شهر سازي و ارائه نقطه نظرات شهر سازي به عنوان يكي از اعضاء كمسيون .
9-      هماهنگي لازم در كليه امور مربوط به شهر سازي با معاون شهر سازي منطقه .
10-نظارت بر كليه عوامل بازديد ،GIS ، محاسب ، پيش نويس و كنترل ساختمان .
11-دستور بازديد سفت كاري و پايان كار و بررسي گزارشات مربوطه  .
12- ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
13-بازديد از موارد خاص كه نياز به بررسي بيشتر دارند .
 

 مسئول محاسب زیربنا

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول محاسب زير بنا
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- محاسبه نقشه ها ، زيربناها ، تراكم ، جرائم ماده صد بر اساس آراء صادره ، دستورالعملهاي مدون و ارقام مصوب شوراي اسلامي شهر .
2-      محاسبه توافقات بين مالك و شهرداري توسط معاونت شهر سازي يا شهردار .
3-      محاسبه عوارض زير بنا و عوارض نقل و انتقالات .
4- رسيدگي به گزارشات مامورين بازديد ازمحل و تطبيق آنها با سوابق و نقشه موجود در پرونده نظارت براي تشخيص و محاسبه عوارض نوسازي                  زير بنا ، بالكن ، نور گير ، تفكيك و .......
5-     محاسبه اختلاف عوارض پرونده ها (جهت تمديد ، سفت كاري و پايان ).
6-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 

 مسئول صدورپروانه

 
عنوان پست / رده سازماني: مسئول صدور پروانه
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     صدور پروانه پايان ، سفت كاري و پايان ساختمان و اصلاحات پروانه .
2-      تمديد پروانه .
3-      تهيه و تشكيل پرونده در جهت صدور پروانه ساختمان .
4-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
  

 کارشناس بازدید

 
 
عنوان پست / رده سازماني : كارشناس بازديد 
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     پاسخ به مراجعين حضوري در مورد استعلامات از لحاظ بازديد .
2-  حضور با مالك در محل و برداشت موقعيت و عرصه و اعياني وضع موجود و مطابقت آن با سابقه و اعلام مغايرتها .
3-  هماهنگي با طرحهاي تفصيلي و بررسي موارد در خصوص كاربري و گذربندي و مصوبات مربوطه .
4-  بازديد و گزارش پيرامون تائيد ابعاد ملك تطبيق محل با سند مالكيت،   مشخصات بناها .
5-      صدور كارت گذر بندي و مشخص نمودن موقعيت پلاك نسبت گذرها   .
6-  بازديد و گزارش پايان عمليات سفت كاري و تمديد يا تعويض پروانه هاي ساختماني و تطبيق آن با نقشه هاي مصوب در پروانه صادره و اعلام مغايرتها .
7-  كنترل انطباق گزارش هاي موجود در پرونده و گزارش مهندسين ناظر با عمليات ساختماني انجام شده .
8-  وضعيت پلاكهاي مجاور از نظر 1) قد پاي ساختمان2) ارتفاع ساختمان 3) قدمت ساختمان .
9-     ارائه خلاصه اقدامات انجام شده قبلي هر پرونده .
10- ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 
 
 
متصدی تشکیل پرونده 
 
 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي تشكيل پرونده 
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     اخذ كليه مدارك لازم جهت تشكيل و تكميل پرونده .
2-  تهيه پيش نويس و پاكنويس پروانه هاي ساختماني و گواهي تائيد سفت كاري و پايان ساخت .
3-      تهيه و تنظيم كليه پاسخ به استعلام هايي كه مربوط به امور شهر سازي مي باشد .
4-  كنترل كليه مدارك موجود در پرونده از نظر احراز مالكيت و تطبيق دادن سوابق پرونده .
5-      هماهنگي لازم در كليه امور با مسئول دیگر واحدها 
6-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .

V5.4.0.0