پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                                                                                  مسئول واحد نوسازی 

                                                                                         مهندس نعمت الله خانی

 

واحــد نوسازی و ممیزی سطح شهر

 
ـ نظارت در امر وصول درآمد نوسازي شهرداري و صدور دستورات لازم در چهار چوب ضوابط.
ـ رسيدگي به اعتراض مؤديان از طريق تشكيل كميسيونهاي مندرج در قانون نوسازي در مواقع لازم و همكاري و دعوت از مسئولان نوسازي شهرداري جهت شركت در كميسيونهاي مذكور.
ـ پيگيري عمليات وصول عوارض نوسازي با همكاري واحدهاي ذيربط بمنظور وصول اجرائيه هاي لازم جهت مستنكفين از پرداخت درآمد نوسازي.
ـ بررسي علل نوسانات در نتايج حاصله از وصول نوسازي و تنظيم گزارش در اين زمينه جهت اطلاع مقام مافوق.
ـ تهيه ، تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات واحد به مديريت متبوع.
ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

V5.4.0.0