پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
 
 

 
مهندس کاوه فاتحی
شرح وظايف پیمان و رسیدگی

 

A)    پیمان :

الف : مشاورین :

 

1-     تهیه و تنظیم اسناد ارزیابی کیفی مشاورین و کنترل شرح خدمات و حق الزحمه ارائه شده از واحد شهرسازی .

2-     تشکیل جلسه ارزیابی کیفی و تعیین لیست کوتاه مشاورین .

3-     تهیه و تنظیم اسناد فنی و مالی طرح و ارسال به مشاورین و لیست کوتاه .

4-     تشکیل جلسه ارزیابی فنی و مالی مشاورین و تعیین برنده و ابلاغ به برنده .

5-     تهیه و تنظیم تایید پیشنویس قرارداد و ابلاغ قرارداد.

          ب : پیمانکاران :

1-     تهیه و تنظیم اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران ( در خصوص مناقصات دو مرحله ای ) و کنترل شرح خدمات و برآورد اولیه ارائه شده از واحد فنی و اجرایی .

2-     تشکیل جلسه کمیسیون معاملات و احاله آنالیز و اسناد کیفی به کمیته فنی و بازرگانی (در مناقصات  دو مرحله ای )

3-     تشکیل جلسه کمیسیون معاملت مجدد در راستای نظر کمیته فنی و بازرگانی و تعیین برنده در یک مرحله ای و ابلاغ به برنده ، در دو مرحله ای تعیین لیست  کوتاه  تهیه  و تنظیم اسناد فنی و مالی و تشکیل جلسه ارزیابی فنی و مالی  و ارسال به کمیته فنی و بازرگانی ، تشکیل کمیسیون معاملات و تعیین برنده و ابلاغ به برنده .

4-     تهیه و تنظیم و تایید پیش نویس قرارداد و ابلاغ قرارداد .

         ج : استعلام در معاملات  متوسط و کوچک :

1-     تهیه فرم استعلام و ارسال

2-     تشکیل جلسه افتتاح پاکات و تعیین ابلاغ به برنده .

3-     تهیه و تنظیم و تایید پیش نویس قرارداد و ابلاغ قرارداد .

B)    رسیدگی :

الف : مشاورین :

1-     بررسی و کنترل و تایید حق الزحمه درخواستی مشاور و تایید شده از طرف واحد شهرسازی طبق قرارداد

           ب : پیمانکاران :

1-     بررسی و کنترل و تایید صورت وضعیت پیمانکاران بر اساس درخواست پیمانکار و تایید واحد فنی و اجرایی و قرارداد مربوطه و صورتجلسه تنظیم شده .

2-     شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه ها .

 


V5.4.0.0