پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شماره هاي داخلي شبكه و مراكز بهداشت بانه

شبكه بهداشت و درمان شهرستان بانه

مركز بهداشت شهرستان بانه

نام واحد

داخلي و مستقيم

نام واحد

داخلي و مستقيم

مديريت شبكه و روابط عمومي

14-22127

رئيس مركز بهداشت

30-29350

رئيس امور اداري شبكه

11-26577

رئيس امور اداري مركز بهداشت

17-20233

حسابداري – امين اموال

12-29050

گسترش و ارتقاي سلامت و آمار

26-24850

حراست

15-22128

بيماريها

24-29075

كارگزيني

19-24210

بهداشت محيط

21-27210

نظارت بر درمان

22

بهداشت خانواده

28-24199

كارپردازي و ساختمان

16

آموزش بهداشت

29

دبيرخانه

18

مدارس و دهان و دندان

31

ماشين نويسي

10

نظارت بر دارو و درآمد

13

بايگاني

20

 

 

تلفنخانه

25-0

نقليه

27

 

تلفنخانه

شبكه و مركز بهداشت

23330

24854

رئيس بيمارستان ( تلفكس)

67442

 

تلفنخانه

بيمارستان

29030-69040

63800

مدير شبكه

22127

 

نمابر شبكه ( فكس)

24853

رئيس امور اداري بيمارستان

64855

 

رئيس مركز

29350

دفتر پرستاري بيمارستان

64856

 

مركز شماره 1

24852

مركزفوريتهايپزشكي                  (تلفكس)  و اورژانس

33334

115

 

مركز شماره 2

25655

 

مركز شماره 3

43233

 

 

 

مركز شماره 4

63650

آموزشگاه مركزي

32848

 

پايگاه بهداشتي شماره 1

14935

آموزشگاه بهورزي

24220

 

پايگاه بهداشتي شماره 4

60211

 

 

 


V5.4.0.0